E-xơ-ra 2:15

E-xơ-ra 2:15 BPT

con cháu A-đinh: 454 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ