E-xơ-ra 2:12

E-xơ-ra 2:12 BPT

con cháu Ác-gác: 1.222 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ