E-xơ-ra 2:11

E-xơ-ra 2:11 BPT

con cháu Bê-bai: 623 người
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ