Xuất Ai-cập 7:6

Xuất Ai-cập 7:6 BPT

Mô-se và A-rôn làm theo như điều CHÚA dặn mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ