Xuất Ai-cập 7:3

Xuất Ai-cập 7:3 BPT

Nhưng ta sẽ làm cho nhà vua ương ngạnh để ta sẽ làm nhiều phép lạ tại Ai-cập.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ