Xuất Ai-cập 7:25

Xuất Ai-cập 7:25 BPT

Bảy ngày trôi qua, sau khi CHÚA biến nước sông Nin ra máu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ