Xuất Ai-cập 7:24

Xuất Ai-cập 7:24 BPT

Vì người Ai-cập không thể uống nước sông Nin, nên họ đào dọc bờ sông để tìm nước uống.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ