Xuất Ai-cập 7:23

Xuất Ai-cập 7:23 BPT

Nhà vua quay trở vào đền, không thèm để ý đến điều Mô-se và A-rôn làm nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ