Xuất Ai-cập 7:22

Xuất Ai-cập 7:22 BPT

Các thuật sĩ Ai-cập dùng tà thuật của họ cũng làm được như thế nên nhà vua đâm ra ương ngạnh, không chịu nghe Mô-se và A-rôn, đúng như lời CHÚA đã nói trước.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ