Xuất Ai-cập 7:21

Xuất Ai-cập 7:21 BPT

Cá trong sông Nin đều chết, sông bắt đầu hôi thối nên người Ai-cập không thể uống nước sông được. Khắp nơi trong xứ Ai-cập đều thấy máu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ