Xuất Ai-cập 7:20

Xuất Ai-cập 7:20 BPT

Mô-se và A-rôn làm y theo như lời CHÚA dặn. Đứng trước mặt nhà vua và các quần thần, A-rôn giơ cây gậy lên và đập nước sông Nin. Tất cả nước sông đều biến thành máu hết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ