Xuất Ai-cập 7:2

Xuất Ai-cập 7:2 BPT

Hãy bảo A-rôn, anh con, mọi điều ta truyền dặn con để người yêu cầu vua Ai-cập cho dân Ít-ra-en ra khỏi nước mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ