Xuất Ai-cập 7:18

Xuất Ai-cập 7:18 BPT

Tất cả cá trong sông Nin sẽ đều chết hết, sông sẽ trở nên hôi thối. Người Ai-cập không thể uống nước sông ấy được.’”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ