Xuất Ai-cập 7:16

Xuất Ai-cập 7:16 BPT

Nói với vua như sau: CHÚA là Thượng Đế của người Do-thái, sai tôi đến gặp vua. Ngài phán, ‘Hãy để dân ta đi để họ thờ phụng ta trong sa mạc.’ Cho đến giờ nầy vua chưa chịu nghe tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ