Xuất Ai-cập 7:15

Xuất Ai-cập 7:15 BPT

Buổi sáng nhà vua sẽ ra sông Nin. Con hãy ra gặp người ở bờ sông, mang theo cây gậy đã hoá thành rắn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ