Xuất Ai-cập 7:13

Xuất Ai-cập 7:13 BPT

Dù vậy nhà vua vẫn ương ngạnh, không chịu nghe Mô-se và A-rôn, đúng theo như CHÚA đã nói trước.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ