Xuất Ai-cập 7:10

Xuất Ai-cập 7:10 BPT

Mô-se và A-rôn đi đến gặp vua và làm theo như CHÚA dặn bảo. A-rôn ném cây gậy của mình xuống đất trước mặt vua và các quần thần, thì nó hóa ra con rắn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ