Xuất Ai-cập 7:1

Xuất Ai-cập 7:1 BPT

CHÚA phán cùng Mô-se, “Ta đã làm con trở nên như Thượng Đế của vua Ai-cập, còn A-rôn, anh con sẽ như nhà tiên tri cho con.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ