Xuất Ai-cập 37:24

Xuất Ai-cập 37:24 BPT

Ông dùng khoảng bảy mươi lăm cân vàng nguyên chất để làm chân đèn và các vật dụng phụ tùng cho đèn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ