Xuất Ai-cập 23:14

Xuất Ai-cập 23:14 BPT

“Mỗi năm ba lần ngươi phải giữ lễ lớn để tôn kính ta.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ