Xuất Ai-cập 22:13

Xuất Ai-cập 22:13 BPT

Nếu nó bị một dã thú giết chết thì người láng giềng phải đưa xác nó ra làm bằng chứng để không phải đền con vật bị giết.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ