Giáo huấn 12:10

Giáo huấn 12:10 BPT

Thầy đã đắn đo tìm đúng chữ để viết ra những lời đáng tin và chân thật.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ