Phục truyền luật lệ 29:9

Phục truyền luật lệ 29:9 BPT

Ngươi phải cẩn thận vâng theo mọi điều trong giao ước nầy để ngươi thành công trong mọi việc mình làm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ