Phục truyền luật lệ 29:5

Phục truyền luật lệ 29:5 BPT

Ta đã dẫn ngươi qua sa mạc trong bốn mươi năm, trong suốt thời gian đó áo ngươi không cũ, giày ngươi không mòn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ