Phục truyền luật lệ 29:24

Phục truyền luật lệ 29:24 BPT

Các dân tộc khác sẽ hỏi, “Tại sao CHÚA đã làm thế nầy cho xứ? Tại sao Ngài nổi giận như vậy?”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ