Phục truyền luật lệ 29:17

Phục truyền luật lệ 29:17 BPT

Ngươi thấy những tượng chạm đáng gớm ghiếc của chúng làm bằng gỗ, đá, bạc và vàng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ