Phục truyền luật lệ 29:15

Phục truyền luật lệ 29:15 BPT

là những người có mặt tại đây trước mặt CHÚA là Thượng Đế ngươi mà còn với những người không có mặt ở đây nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ