Phục truyền luật lệ 29:13

Phục truyền luật lệ 29:13 BPT

Giao ước nầy sẽ khiến ngươi trở thành dân của CHÚA hôm nay. Ngài sẽ là Thượng Đế ngươi như Ngài đã bảo ngươi và như Ngài đã hứa cùng tổ tiên ngươi là Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ