Phục truyền luật lệ 29:10

Phục truyền luật lệ 29:10 BPT

Hôm nay tất cả các ngươi đứng đây trước mặt CHÚA là Thượng Đế ngươi, gồm các lãnh tụ và người có chức phận, các bô lão, các sĩ quan, cùng các người khác trong Ít-ra-en
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ