Đa-niên 9:9

Đa-niên 9:9 BPT

Nhưng CHÚA là Thượng Đế chúng tôi ơi, Ngài đã tỏ lòng từ bi và tha thứ chúng tôi mặc dù chúng tôi chống nghịch Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ