Đa-niên 9:8

Đa-niên 9:8 BPT

Lạy CHÚA, chúng tôi đều chịu xấu hổ kể cả các vua, lãnh tụ và cha ông chúng tôi vì chúng tôi đã phạm tội cùng Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ