Đa-niên 9:6

Đa-niên 9:6 BPT

Chúng tôi không nghe tôi tớ Ngài, các nhà tiên tri là những người đại diện Ngài để khuyên bảo các vua, các lãnh tụ, các tổ tiên chúng tôi và toàn dân trong xứ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ