Đa-niên 9:5

Đa-niên 9:5 BPT

Nhưng chúng tôi đã phạm tội và làm quấy. Chúng tôi đã làm điều ác và chống nghịch Ngài, cùng mệnh lệnh và luật lệ Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ