Đa-niên 9:3

Đa-niên 9:3 BPT

Rồi tôi quay về cùng CHÚA là Thượng Đế và cầu nguyện xin Ngài giúp đỡ. Tôi cữ ăn, mặc áo vải sô và ngồi trong tro để tỏ lòng buồn thảm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ