Đa-niên 9:2

Đa-niên 9:2 BPT

Trong năm đầu tiên của triều đại Đa-ri-út, tôi, Đa-niên, đang đọc các sách thánh. Tôi thấy rằng CHÚA cho Giê-rê-mi biết là thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị bỏ hoang trong bảy mươi năm.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ