Đa-niên 9:15

Đa-niên 9:15 BPT

Lạy CHÚA là Thượng Đế, Ngài đã dùng quyền năng Ngài mang chúng tôi ra khỏi Ai-cập. Vì lẽ đó mà danh Ngài được biết đến hôm nay. Nhưng chúng tôi đã phạm tội và làm quấy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ