Đa-niên 9:13

Đa-niên 9:13 BPT

Tất cả những thảm họa đó xảy đến cho chúng tôi y theo Sách Giáo Huấn của Mô-se đã ghi. Nhưng chúng tôi không mềm lòng trước mặt CHÚA là Thượng Đế chúng tôi. Chúng tôi cứ mãi phạm tội và không đếm xỉa đến chân lý Ngài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ