Đa-niên 9:10

Đa-niên 9:10 BPT

Chúng tôi đã không vâng lời CHÚA là Thượng Đế chúng tôi và lời giáo huấn Ngài ban cho chúng tôi qua các tôi tớ Ngài là các nhà tiên tri.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ