A-mốt 1:5

A-mốt 1:5 BPT

Ta sẽ tiêu hủy thanh cài cửa của Đa-mách, và tiêu diệt vua ngự trị trong thung lũng A-ven, cũng như lãnh tụ của Bết Ê-đen. Dân A-ram sẽ bị bắt làm tù binh đến xứ Kia,” CHÚA phán vậy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ