Công Vụ các Sứ đồ 8:5

Công Vụ các Sứ đồ 8:5 BPT

Phi-líp đến thành Xa-ma-ri giảng về Chúa Cứu Thế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ