Công Vụ các Sứ đồ 8:37

Công Vụ các Sứ đồ 8:37 BPT

BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ