Công Vụ các Sứ đồ 8:29

Công Vụ các Sứ đồ 8:29 BPT

Thánh Linh bảo Phi-líp, “Lại gần xe đó đi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ