Công Vụ các Sứ đồ 8:23

Công Vụ các Sứ đồ 8:23 BPT

Tôi thấy anh đầy đố kỵ, cay đắng và đang bị tội lỗi kềm kẹp.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ