Công Vụ các Sứ đồ 7:57

Công Vụ các Sứ đồ 7:57 BPT

Họ liền la lớn, bịt lỗ tai lại và chạy ào tới Ê-tiên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ