Công Vụ các Sứ đồ 7:50

Công Vụ các Sứ đồ 7:50 BPT

Nên nhớ, chính tay ta đã tạo ra mọi vật nầy!’” Ê-sai 66:1–2
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ