Công Vụ các Sứ đồ 7:48

Công Vụ các Sứ đồ 7:48 BPT

Tuy nhiên Đấng Rất Cao không ngự trong nhà do tay người làm ra. Như nhà tiên tri đã nói
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ

Công Vụ các Sứ đồ 7:48

Chia sẻ