Công Vụ các Sứ đồ 7:47

Công Vụ các Sứ đồ 7:47 BPT

Nhưng Sô-lô-môn lại là người xây đền thờ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ