Công Vụ các Sứ đồ 7:28

Công Vụ các Sứ đồ 7:28 BPT

Hay anh muốn giết tôi như đã giết người Ai-cập hôm qua sao?’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ