Công Vụ các Sứ đồ 7:18

Công Vụ các Sứ đồ 7:18 BPT

Rồi một vua khác lên thay, chẳng biết gì về Giô-xép cả.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ