Công Vụ các Sứ đồ 7:15

Công Vụ các Sứ đồ 7:15 BPT

Gia-cốp liền xuống Ai-cập. Ông và các con qua đời tại đó.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Chia sẻ